fbpx

Definicje

 1. Właściciel – Combi Co sp.z o.o. z siedzibą ul Zygmunta Starego 24A 44-100 Gliwice, numer NIP 631-10-09-650, reprezentowana prze Prezes Zarządu Bognę Wójtowicz
 2. Strona – strona internetowa umieszczona pod adresem http://coffeebaracademy.pl
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej http://coffeebaracademy.pl (zwanej dalej stroną) jest firma Combi Co sp.z o.o. z siedzibą ul. Zygmunta Starego 24A 44-100 Gliwice, numer NIP 631-10-09-650, reprezentowana prze Prezes Zarządu Bognę Wójtowicz.
 2. Strona dostępna jest w domenie internetowej coffeebaracademy.pl
 3. Przeznaczenie strony:
  • Sprzedaż usług szkoleniowych
  • Szerzenie informacji o Coffee Bar Academy
  • Reklamowa Coffee Bar Academy
  • Newslettera
 4. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Prawa autorskie

 1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
 3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Ochrona prywatności

 1. Użytkownik wyraża zgodę wobec Właściciela na przetwarzanie danych zamieszczonych formularzu rejestracyjnym w celu aktywnego udziału na stronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik wyraża zgodę wobec Właściciela na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Właściciel. Dane kontaktowe Właściciela – Combi Co sp. z o.o. z siedzibą ul. Zygmunta Starego 24A 44-100 Gliwice, numer NIP 631-10-09-650, reprezentowana prze Prezes Zarządu Bognę Wójtowicz.
 4. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy.
 5. Dane osobowe Użytkownika korzystających z Usług będą przechowywane w celach związanych z dostępem do strony oraz realizacją Usług przez Właściciela oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 7. Przetwarzane kategorie danych osobowych Użytkownika to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Użytkownika (lub zostały przekazane w imieniu Użytkownika) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 8. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Użytkownika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 9. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu Użytkownik, są proszeni o kontakt z Właścicielem na adres e-mail: marketing@combi.com.pl W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 11. Dane osobowe przekazane Właścicielowi podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Formularzu danych w procesie rejestracji uniemożliwia wykonanie Usługi przez Usługodawcę oraz korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę.
 12. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Korzystanie ze strony

 1. Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
 2. Strona umożliwia Użytkownikowi:
  • zapoznanie się z ofertą firmy Combi Co sp. z o.o.
  • możliwość zakupu online wybranych usług oferowanych na stronie
  • możliwość opłacenia faktur proform oraz faktur VAT za pośrednictwem płatności online, o ile taka możliwość została Użytkownikowi udostępniona

Polityka plików „cookies” (ciasteczka)

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dodatkowe informacje znajdziesz na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Subskrypcja Newslettera

Subskrypcja newslettera Coffee Bar Academy wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Subskrypcja oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem strony w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy ul Zygmunta Starego 24A Gliwice 44-100 lub adres poczty elektronicznej marketing@combi.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.
 4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt. 1. oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres marketing@combi.com.pl
 3. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
  Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego.